banner
ช่องทางนี้เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยท่านสามารถส่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ผ่านช่องทางนี้ เพื่อที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ ของท่านเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ต่อไป